Vedtekter for Kvinnherad sogelag

§ 1 Føremål.
Kvinnherad sogelag skal
a) vekkja interesse og forståing for lokalsoge og folkeminne.
b) hjelpa til med å samla inn, ordna og gjera tilgjengeleg alt som kan kasta ljos over livskåra til folk i farne tider, materielt og åndeleg, alt typisk museumsarbeid unnateke.

§ 2 Medlemskap.
a) Medlem kan kvar den verta som er samd i føremålsparagrafen, og som betalar dei årspengane som årsmøtet har fastsett.
b) Utmelding av laget lyt gjerast skriftleg.

§ 3 Leiing.
Laget sit øvste styringsorgan er årsmøtet. Det vel styret og dreg opp retningslinene for arbeidet. Styret har lagleiinga gjennom året.

§ 4 Årsmøtet.
a) Årsmøtet skal haldast på ettervinteren eller våren, helst før utgangen av april, og det skal kallast inn med minst 14 dagars varsel.
b) Alle frammøtte medlemer har røysterett.
c) Saklista skal alltid innehalda 1 – Godkjenning av innkallinga
2 – Årsmelding
3 – Rekneskap
4 – Val
5 – Fastsetjing av årspengar for neste år
6 – Andre saker
d) “Andre saker” (6) skal liggja føre skriftleg hjå styret minst 14 dagar føre årsmøtet, elles kan årsmøtet avvisa saka.
e) Årsmøtet skal velja leiar, styremedlemer, varafolk ,valnemnd og revisor.
f) Dersom det skulle vera trong for det, kan årsmøtet setja ned undergrupper(organ) for ulike gjeremål.

§ 5 Styret.
a) Styret skal ha 7 medlemer med leiaren og 3 varamedlemer. Desse bør mest mogeleg representera ulike delar av Kvinnherad kommune.
b) Leiaren skal veljast kvart år.

c) Styremedlemene skal veljast for to år , slik at tre av dei er på val det eine året, og dei andre tre året etter. Skulle ein av dei verta vald til leiar det året han/ho ikkje er på val, skal han/ho som overtek som styremedlem, verta vald for eitt år. Det same gjeld dersom ein styremedlem skulle falla frå.
d) Varamedlemene er på val kvart år.
e) Leiaren kallar inn styret når han meiner det er naudsynt, eller når minst tre av styremedlemene krev det.
f) Styret konstituerar seg sjølv og peikar ut nestleiar, kasserar og skrivar. Styret kan peika ut eit arbeidsutval om det meiner det trengst.

§ 6 Valnemnd.
Årsmøtet vel ei valnemnd på tre personar, såleis at ein står på val kvart år.

§ 7 Revisjon.
Årsmøtet vel kvart år ein revisor.

§ 8 Endring av vedtektene.
Endringar av desse vedektene krev 2/3 fleirtal på eit lovleg innkalla årsmøte, og framlegg til endringar må vera kunngjorde minst 14 dagar føreåt.

§ 9 Oppløysing
Laget kan ikkje løysast opp utan at det vert vedteke med 2/3 fleirtal på to årsmøte etter einannan. Framlegg om det må vera kunngjort minst ein månad før årsmøtet.
Skulle laget verta oppløyst, skal eiga stå til rådvelde for eit nytt sogelag som vert skipa innan ti år. Hender ikkje det, skal eiga gå til Kvinnherad kommune ved kulturutvalet, som brukar midlane i samsvar med § 1 i vedtektene.
Denne paragrafen kan ikkje brigdast.

Vedtektene vart vedtekne 16.april 1983 og brigda 27. april 2002.

Vedtektene vart vedtekne 16.april 1983 og brigda 27. april 2002.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Special Heading Quote Style Classic & Light Color

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

This is a H1 Title

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

This is a H2 Title

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

This is a H3 Title

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

This is a H4 Title

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

This is a H5 Title

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

This is a H6 Title

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Lists

  • Anan commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
  • Cum sociis natoque penatibus et magni.
  • Donec quam felis, ultricies nec, pelleenim
  1. Donec pede justo, fringilla velvulputate eget, arcu.
  2. In enim justo, rhoncus ut, is ium.
  3. Integer tinciduntentum semper nisi.

Dropcaps

Hanan commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Honec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.