Fjorden som ferdaveg

Forord : ..”Fjorden som ferdaveg “ er dekkjande for hovudinnhaldet i boka. Vi har lagt hovudvekt på rutebåttrafikken og livet på og ved fjordane våre, men som vanleg vil du og finna stoff som bryt med hovudinnhaldet.”

Utvandringa til Amerika
Boka er diverre utseld, Kvinnherad bibliotek har ho for utlån.

Stølsdrift i Kvinnherad

Føreord : …« I dette Kvinnhersminne er samla ein god del stoff og kunnskap om stølsdrifta i Kvinnherad»..

Føreord: ..I år har me samla oss om eit par hovudemne : Gamle gravferdsskikkar og utvandring til Amerika..

Føreord: …100-årsjubileumet (1989) for kvinnhersdiktaren Ragnvald Vaage har fått største plassen i denne årboka. Dei andre store jubilea i 1989, 250-årsjubileet for grunnskulen, og 175-årsjubileet for grunnlova har og fått sin plass..

Føreord: ..«Somme tema visar seg å vera rikare enn me frå først av tenkte. Dette gjeld ikkje minst temaet opplæring. Lesarane vil sjå at fleire av artiklane denn gongen dreier seg om det. Lag og lagsverksemd i lokalmiljøet er eit anna rikt og aktuelt tema…-denne gongen fortel me om eit av dei frilynde ungdomslaga som har levd i 100 år, og let andre nærskylde emne stø seg til det..».

Føreord: ..« som før har me prøvd å samla innhaldet kring eitt eller to hovudtema. Dei fyrste stykka har på ein eller annan måte med samferdsle å gjera. Det andre tema er eit framhald av det eine hovudtema i Årbok II, om skular og skulefolk »..

Føreord:..“ hovudtema denne gongen er kring skular og skuleungdom i Kvinnherad for vel hundre år sidan, og song- og musikklivet i bygda vår frå gammalt “..

Boka er diverre utseld. Kvinnherad bibliotek har ho for utlån.
Føreord: «det fylgjer ansvar med dette å skriftfesta fortida. Det bør gjerast både rett og finsleg. Dei munnlege overleveringane må så langt råd er krysskontrollerast, eller ein må syta for at dei ikkje gjev seg ut for meir enn det dei er: brotstykke som kanskje har vorte omlaga og tildikta på vegen fram til i dag.»..