Oppføringer av Åslaug

Kvinnhersminne – Årbok IV

Føreord: ..«Somme tema visar seg å vera rikare enn me frå først av tenkte. Dette gjeld ikkje minst temaet opplæring. Lesarane vil sjå at fleire av artiklane denn gongen dreier seg om det. Lag og lagsverksemd i lokalmiljøet er eit anna rikt og aktuelt tema…-denne gongen fortel me om eit av dei frilynde ungdomslaga som har levd i 100 år, og let andre nærskylde emne stø seg til det..».

Kvinnhersminne – Årbok III

Føreord: ..« som før har me prøvd å samla innhaldet kring eitt eller to hovudtema. Dei fyrste stykka har på ein eller annan måte med samferdsle å gjera. Det andre tema er eit framhald av det eine hovudtema i Årbok II, om skular og skulefolk »..

Kvinnhersminne – Årbok II

Føreord:..“ hovudtema denne gongen er kring skular og skuleungdom i Kvinnherad for vel hundre år sidan, og song- og musikklivet i bygda vår frå gammalt “..

Kvinnhersminne – Årbok I

Boka er diverre utseld. Kvinnherad bibliotek har ho for utlån.
Føreord: «det fylgjer ansvar med dette å skriftfesta fortida. Det bør gjerast både rett og finsleg. Dei munnlege overleveringane må så langt råd er krysskontrollerast, eller ein må syta for at dei ikkje gjev seg ut for meir enn det dei er: brotstykke som kanskje har vorte omlaga og tildikta på vegen fram til i dag.»..