På årsmøte i Norges Husmorlag i Ullensvang i 1981. Aslaug Eik og Inger Lund frå Omvikdalen Husmorlag deltok med dramatisering av "Kvinner i Noregssoga".

På årsmøte i Norges Husmorlag i Ullensvang i 1981. Aslaug Eik og Inger Lund frå Omvikdalen Husmorlag deltok med dramatisering av «Kvinner i Noregssoga».

Kvinnhersminne Årbok XVI – 2013, Husmorlaga i Kvinnherad.

Boka har tre tema:
Husmorlaga i Kvinnherad, Skorpo , og 2 forteljingar frå Rosendal.
Les meir

Tjue bedehus og ein baptistmenighet

Forord: ..” Det er interessant å samanlikna denne Årbok XV om bedehusa med den forrige Årbok XIV om ungdomshusa. Dei var meir og mindre vennlegsinna motpolar i bygdene. Her var likevel svært mykje likt. Begge samlingsstadane voks fram av organisasjonar som spirte opp på 1800-talet. Begge hadde preg av protestrørsle og begge bygde husa sine med stor offervilje og dugnadsinnsats…”

Det frilyndte ungdomsarbeidet og mangt anna

Forord :…Hovudtema er ungdomshusa i Kvinnherad…Sjølvsagt må vi og nemna laga som bygde husa. Dei tilhøyrde den frilynde ungdomsrørsla med band til Noregs Ungdomslag. Stundom levde dei i fredleg sameksistens med bedehuskulturen, andre tider i motsetnad”..

Arbeid- og kvardagsliv i bygdene våre
Boka er diverre utseld. Kvinnherad bibliotek har ho for utlån.

Forord :..”mykje av det som skjedde berre for 50 år sidan er som henta frå ei heilt anna verd for dei som veks opp i dag. Difor er det viktig å få fram at det velferdssamfunnet vi har i dag, er tufta på tidlegare generasjonars arbeid og slit…

1905 i Kvinnherad

Forord : …” i Kvinnhersminne 2005 har me valt å konsentrera oss om tre tema : Unionsoppløysinga 1905 , Realskulen i Kvinnherad, Samferdsle og turisme i Kvinnherad før 1940”.

Helse i Kvinnherad i 400 år

Forord: …” Den første offentlege legen i Noreg vart utnemnd av kong Christian IV i 1603. Villads Nielsen tok til som stadsmedicus i Bergen same året…I 2003 er det såleis 400 års jubileum for det offentlege lege- og helsevesenet i Noreg.”

Språkstrid, Jul & Vaage

Forord: ..“vi inviterar lesarane til ei bok med tre emne :
Innføringa av nynorsk i kvinnhers-skulen,
Gamle juleskikkar i Kvinnherad,
Forfattaren Lars Amund Vaage “…

Fjorden som ferdaveg

Forord : ..”Fjorden som ferdaveg “ er dekkjande for hovudinnhaldet i boka. Vi har lagt hovudvekt på rutebåttrafikken og livet på og ved fjordane våre, men som vanleg vil du og finna stoff som bryt med hovudinnhaldet.”

Utvandringa til Amerika
Boka er diverre utseld, Kvinnherad bibliotek har ho for utlån.

Stølsdrift i Kvinnherad

Føreord : …« I dette Kvinnhersminne er samla ein god del stoff og kunnskap om stølsdrifta i Kvinnherad»..